Lehtiteksti

Ensi kevät on varhaiskasvatuksessa merkityksellistä aikaa: Eduskunta saa käsiteltäväkseen varhaiskasvatusta ja päivähoitoa koskevan lakiesityksen. Laki korvaa nykyisen, yli 40 vuotta vanhan päivähoitolain. Tavoitteena on ammattimaisempi ja parempi varhaiskasvatus: Siirrytään entistä selkeämmin pedagogiseen kasvatukseen ja päiväkotien pedagogiseen johtamiseen. Tavoitteena on laadullisesti ja sisällöllisesti samoin kriteerein järjestetty palvelu, joka vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa. Nyt näin ei ole.

Lakiuudistus koskee monta vihtiläistä perhettä, sillä alle kouluikäisiä lapsia meillä on noin 2 800. Heistä on noin 1 700 lasta päivähoidossa. Lakiuudistus on tärkeä, koska moni lapsi on päivähoidossa ison osan varhaislapsuuttaan, ja monen lapsen hoitopäivä on pidempi kuin aikuisen työpäivä. Varhaiskasvatuksen vaikutus on siten suuri.

Vihdissä perusta kunnossa

Lakiuudistus on kuitenkin edennyt hitaasti, ja eteneminen on ollut mutkikasta. Edelleen moni ristiriita on ratkaisua vailla. Onkin ollut erittäin huojentavaa lukea Vihdin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 4.2., ja se on velvoittava asiakirja 1.8.2014 alkaen. Suunnitelma on uudistettu perinpohjin.

Vihdissä lapsimäärän kasvun myötä myös päivähoidon tarve on kasvanut tasaisesti. Se on merkinnyt jatkuvaa huolta tilojen riittävyydestä. Tilakysymysten puristuksessa varhaiskasvatuksen sisältöä on kehitetty suunnitelmallisesti: Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on hyvin valmisteltu, selkeä ja konkreettinen. Se korostaa ammatillisuutta, moniammatillista yhteistyötä sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Kultaisena lankana on lapselle ominainen tapa toimia. Kun suunnitelmaa toteutetaan, vihtiläisen varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ovat osallisena varsin ammattitaitoisesta varhaiskasvatuksesta. Kaikissa kunnissa asiat eivät ole näin hyvin.

Varhaiskasvatus vaikuttaa

Moni suunnitelmassa oleva asia toteutuu jo nyt päiväkotien arjessa. Varhaiseen puuttumiseen on Vihdissä kiinnitetty erityistä huomiota. Työtapana on otettu käyttöön peruskoulusta tuttuja kolmiportaisen tuen elementtejä, jotta varhainen tuki toteutuisi mahdollisimman hyvin. Varhaiskasvatuksen ammattitaitoisella henkilökunnalla on mahdollisuus huomata lapsen orastavat oppimisvaikeudet ja muut mahdolliset ongelmat.

Lisäksi perusopetuslain edellyttämää oppilashuoltotyötä on Vihdissä laajennettu varhaiskasvatuksen puolelle, ja jokaisessa päivähoitoyksikössä on oppilashuoltoryhmä. Hyvä varhaiskasvatus on myös syrjäytymisen ennaltaehkäisijä. Mitä varhemmin lasta autetaan, sen vaikuttavampaa tuki on.

Kiusaamiseen suhtaudutaan suunnitelmassa vakavasti. Se on hyvin tärkeää, sillä kiusaamista on päiväkodeissakin. Kiusaamisen ehkäisemisen ja siihen puuttumisen suunnitelma on osa varhaiskasvatussuunnitelmaa – se on konkreettinen ja sitä tulee toteuttaa jokaisessa päiväkodissa. Kiusaamiseen puuttuminen on pitkäjänteistä työtä, ja tämä suunnitelma antaa työntekijöille käytännöllisen työkalun.

Hyvän varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi on tehty hyviä valintoja. Pienten lasten tunnesäätelyn ja käyttäytymisen pulmien lisääntyminen on puhuttanut kasvatusalaa jo pitkään. Vihdissä se on valittu yhdeksi kehittämiskohteeksi seuraavan kolmen vuoden ajaksi. Kehitystyötä tehdään yhdessä Karviaisen kanssa. Varhaiskasvatushenkilökunnalle tarjotaan koulutusta, ja aiheesta järjestetään myös vanhempainiltoja.

Toki paljon on Vihdinkin varhaiskasvatuksessa vielä kehitettävää, ja suunnitelma luo sille hyvän pohjan. Se toimii myös mainiosti uusien varhaiskasvatustyöntekijöiden työhön perehdyttämisen tukena. Uudistettu varhaiskasvatussuunnitelma kannattaa lukea – niin pienten lasten vanhempien kuin kaikkien lapsista ja varhaiskasvatuksesta kiinnostuneiden. Tietopaketti on tuhti. Nyt se löytyy kunnan nettisivuilta lautakunnan pöytäkirjan liitteistä, myöhemmin kohdasta ”Varhaiskasvatus”.

Lukemisen iloa!

Sari Metsäkivi
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pj.
Keskustan kunnanvaltuutettu