Minulle tärkeitä asioita

Minun Vihdissä

Luonto on osa hyvää arkea

ja moderni maaseutu vahvuutemme

 On onni asua Vihdissä – luonto on lähellä, asuu missä päin Vihtiä tahansa. Luontomme on kunnan vetovoimatekijä ja vahva voimavaramme. Siihen panostaminen ja siitä huolehtiminen lisää kuntalaisten viihtyvyyttä ja mahdollistaa uusien työpaikkojenkin syntymisen. Tehdään luontomatkailusta kuntamme vahvuus ja parannetaan kohteiden, reittien ja palveluiden löydettävyyttä.

Tervalammelle sijoittuva Nuuksion Läntisen Portin toteuttaminen on suunniteltava hyvin, ja Otalammen alueen Nuuksion Pohjoisen Portin vahvuuksia on hyödynnettävä paremmin. 

Luonnon arvostus näkyy myös kouluissa: Otalammella on luontoeskari ja -luokka, ja etenkin kyläkouluissamme luonnonläheisyys on luonteva osa opetusta. Jalkautetaan hyvät käytänteet koko kuntaan!

Maaseutumme pysyy elävänä ja siitä pääsee nauttimaan yhä useampi, kun lisätään suunnitellusti rakentamista haja-asutusalueille.  Vuonna 2021 käynnistetään Haimoon osayleiskaava, ja kaikki kyläkaavat on saatava kaavoitusohjelmaan. Kyläkouluja on kehitettävä kylän sydämenä. 

Otalammen Helminharjun kaava valmistui v. 2020, ja seuraava askel on alueen rakentamisen aloittaminen. Otalammen koulun oppilasmäärän kehitys on huolestuttava, ja jotta yläkoulu säilyisi, tarvitaan alueelle lisää perheitä.

Lapsen ja nuoren toiseksi paras paikka on koulu ja päiväkoti

Olen työskennellyt pitkään lukion opettajana, ja sen jälkeen siirtynyt opettamaan ylä- ja alaluokkalaisia. Se on ollut silmiä avaavaa. On päivänselvää, että suuri osa syrjäytyvistä nuorista voidaan tunnistaa jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun alaluokilla. Tämä on huomioitava paremmin.

Opetusryhmien kokoa mietittäessä on huomioitava lapsen tuen tarve eikä siitä saa tinkiä. Myös varhaiskasvatuksessa lapsen on saatava tarvitsemansa tuki.  Tarvitsemme lisää päteviä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajia. Oppivelvollisuus laajenee, ja se on huomioitava myös perusopetuksessa. Oppimisen tuen lisäksi on esimerkiksi huolehdittava siitä, että meillä on riittävästi päteviä opinto-ohjaajia. Myös lukiolla on oltava riittävät resurssit toteuttaa uudistus.

Lisäksi perhepalveluiden, varhaiskasvatuksen ja koulujen arkiyhteistyötä on yhä kehitettävä ja sujuvoitettava. Matalankynnyksen tukea on saatava nopeasti ja siten, ettei perhe leimaudu. Vanhemmuutta tukeva, ennalta ehkäisevää työtä painottava SIB-hanke on tärkeä.   Tavoitteena on, että sen päättyessä budjetoinnissa pääpaino on  ennalta ehkäisevässä työssä.

On tärkeää lisätä myös harrastustoiminnan ja nuorisotyön näkyvyyttä koulun arjessa – jokainen lisäaikuinen on koulussa tarpeen, ja monipuolinen ympäristö edistää lasten ja nuorten kouluviihtyvyyttä. Jokaisessa koulussa on tarjottava oppilaille vähintään yksi maksuton kerho. Turvallinen ja hyvä kouluyhteisö vähentää myös koulukiusaamista.

Osaava henkilöstö on kullanarvoinen, ja sen työhyvinvoinnista ja riittävästä koulutuksesta on huolehdittava. 

Nuorten saatava apua mielenterveysongelmiin nopeammin

Yläkouluikäisten kokema yksinäisyyden tunne sekä mielenterveysongelmat  ovat Vihdissä lisääntyneet huomattavasti. Luvut ovat selvästi koko maata ja Uuttamaata korkeammat.  Oppilaitosten kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuoltopalveluiden edellytykset on turvattava. Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö tukee myös mielenterveyttä – on varmistettava, että oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Myös koulujen yhteistyötä sosiaalipalveluiden kanssa on kehitettävä ja tiedon kulun parannuttava. Lisäksi on suunnitelmallisesti kehitettävä järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Etsivää nuorisotyötä on edelleen vahvistettava. Vuonna 2020 aloitettu moniammatillinen Ankkuritoiminta tekee tärkeää työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi, ja sitä työtä on tuettava. Yhteistyö TE-toimiston kanssa on saatava sujuvammaksi ja tiiviimmäksi.

Nuorten kesätyöseteleiden käyttöönotto sekä nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan laajentaminen Vihdin kierrätyskeskuksen yhteyteen ovat olleet hyviä päätöksiä – niiden toimintaa on kehitettävä edelleen.

Vihdin tavoitteena on aloittaa UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämistyö keväällä 2021. Meidän Vihti varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin jokaisen vihtiläisen lapsen arjessa ja ansaitsemme  UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Iäkkäiden ennalta ehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden toimittava paremmin

Iäkkäiden palveluissa painopistettä on siirretty kodinomaisen hoidon suuntaan, ja tämä on tarkoittanut myös kotihoidon voimakasta kehittämistä – hyvä. Myös omaishoidon tulosidonnaisen palvelusetelin ja kotihoidon palvelusetelin käyttöön ottaminen on ollut monen vanhuksen arkea helpottava asia. Omaishoitajien riittävästä tuesta on huolehdittava.

Kotihoitoa on kehitettävä edelleen ja varmistettava, että jokainen saa tarvitsemansa palvelun ja riittävästi aikaa. Tutut hoitajat luovat turvallisuuden tunnetta, ja tämän pitää näkyä Karviaisen henkilöstöpolitiikassa. Myös tiedon kulkua on sujuvoitettava.

Karviaisen kotikuntoutus alkoi 2020, ja sen kehittämistä on jatkettava. Parhaimmillaan se tukee ikääntyneen toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.  Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, jokaiselle vanhukselle on taattava turvallinen ja hyvä hoivapaikka, lähellä omaisia.

Vihdissä on suuri aktiivisten seniorikuntalaisten voimavara, ja osallistuminen kolmannen sektorin toimintaan on vilkasta. Tätä aktiivisuutta on tuettava ja edistettävä, kuten järjestötoimintaakin. Kunnassa on tarjolla monenlaisia palveluita, joista moni ei tiedä. Onkin varmistettava, että tieto on kaikkien saatavilla. On myös huomioitava paremmin, ettei kaikilla ole tietokonetta käytössä tai osaamista käyttää sitä. Siitäkin on pidettävä huolta, että iäkkäät pääsevät palveluiden ääreen, vaikkeivat enää itse pysty autoa ajamaan – sisäistä liikennettä on tarkasteltava myös tästä näkökulmasta.

Terveyspalveluiden ääreen päästävä nopeammin

Vihdissä kiireettömään hoitoon on päästävä nopeammin, 1–2 viikon päästä yhteydenotosta. Se parantaa kuntalaisten palvelua ja vähentää myös erikoissairaanhoidon tarvetta.  Painopistettä on siirrettävä kautta linjan ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja matalankynnyksen palveluihin.

Sote-uudistuksessa on turvattava hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä oma terveyskeskus.

Hyvät tietoliikenneyhteydet kaikkien ulottuville

Tarvitsemme nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Yksi valtuustokauden pettymyksistä oli koko kunnan kattavan laajakaistahankkeen kaatuminen valitukseen. Työtä on kuitenkin jatkettava ja löydettävä toinen tie viedä hanketta eteenpäin. Monipaikkaisuus ja mahdollisuus etätyöskentelyyn ovat vetovoimatekijöitämme.

Olen tyytyväinen siihen, että sähköistä asiointia on kehitetty johdonmukaisesti muiden asiointitapojen rinnalla.  Vihti on panostanut johdonmukaisesti myös koulujen tietotekniikkaan, ja esim. Nummelanharjun koulun liikuntasali mahdollistaa erinomaisesti sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Koulujen tietoteknistä varustusta ja henkilöstön osaamista täytyy kuitenkin edelleen kehittää.

Joukkoliikennettä kehitettävä

Vihdin sijainti lähellä pääkaupunkia on loistava, ja toimiva joukkoliikenne kasvattaa kunnan vetovoimaisuutta. Kuluneena valtuustokautena lisäsimme vuorotarjontaa, mutta korona kriisiytti tilanteen nopeasti, ja vuoroja jouduttiin vähentämään matkustajamäärän romahtamisen vuoksi. Liikennöitsijätkin lopettivat markkinaehtoisia vuoroja, ja niitä jouduttiin paikkaamaan omilla ostovuoroilla. Toisaalta vireillä on uusiakin pilotointeja, kuten Kirkonkylä–Siippoo–Otalampi-liitäntäyhteys Myyrmäen asemalle, joka parantaa jonkin verran myös vuorotarjontaa.

Markkinaehtoinen liikennöinti ei ole enää vaihtoehto, vaan tulevana valtuustokautena on arvioitava, järjestetäänkö joukkoliikenne HSL-vai ELY-vetoisesti. Myös vuorotarjonnan lisäämistä on mietittävä, kun koronatilanne laantuu ja matkustajen määrä kasvaa. Sisäistä liikennettä on edelleen kehitettävä, ja liityntäpysäköintipaikkoja sekä aikatauluinfoa parannettava.

Taloudenpitoon syntyy positiivinen kierre

Taloutta on vahvistettava houkuttelemalla kuntaan lisää asukkaita, matkailijoita sekä yrittäjiä esim. luomalla Vihdistä luonto-brändi. Yritystoiminnan edellytyksiä on parannettava: Yhteistyön on oltava joustavaa ja nopeaa. Yritysten välistä yhteistyötä on edistettävä. Yritystontteja ja -tiloja on etsittävä ja tarjottava yrittäjille aktiivisesti. Tuore, alkuvuodesta 2021 valmistunut elinkeinostrategia antaa hyvät eväät seuraavalle valtuustokaudelle.

Kunnan velkamäärä on yhä kasvanut, ja tulevillekin vuosille on suunnitteilla monia suurinvestointeja: jätevesihuollon uudistus, Etelä-Nummelan koulu- ja päiväkotikeskus,  Kirkonkylän palosema, Nummelan terveyskeskuksen peruskorjaaminen tai mahdollisesti uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelu, Kuntalan remontointi ja Kirkkoniemen vanhan koulun muuttaminen kulttuurikeskukseksi.

Investoinnit on priorisoitava ja aikataulutettava tarkasti. Suunnitteluvaiheessa on huomioitava tilojen monimuotoisuus sekä muunneltavuus.

Kunnallisveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja voidaan nostaa vain tarkkaan harkiten.

Vihdin Keskustan kuntavaaliteemat