Nummelan osaston yhteistoimintaneuvotteluiden lopputulos 

Nummelan vuodeosaston yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.  Vuodeosastopaikat vähenevät 12 paikalla, ja muutoksen seurauksena voidaan luopua neljän hengen huoneista. Jatkossa huoneissa on kaksi tai kolme potilasta. Hoidon laatu ja potilasturvallisuus paranevat, toivottavasti myös potilaiden viihtyminen.

Paikkojen vähennys aiheutti seitsemän työntekijän vähennystarpeen. Työnantaja esitti, että henkilöt siirrettäisiin muiden yksiköiden avoimiin vakansseihin. Kaksi työntekijää on eläköitymässä ja ikävä kyllä – viisi työntekijää irtisanoutui. Olisi ollut toivottavaa, että Karviaisesta olisi löytynyt heille sopivat työtehtävät. Siirtämisen tarvetta ei siis nyt ole. Hyvää on se, että sairaanhoitajan vuosiloman sijainen päätettiin vakinaistaa, koska henkilöstö sitä toivoi ja sille oli suuri tarve. Myös lääkäriresurssia vapautui, ja se kohdennetaan muihin ikäihmisten palveluihin. 

Vuodepaikkojen vähentäminen tarkoittaa myös sitä, että ne vuodeostastopaikoilla olleet potilaat, jotka tarvitsevat tehostetun tuen paikan, myös sen saavat: päätimme jo aiemmin talousarvion yhteudessä, että tehostetun tuen asumispaikkoja lisätään Vihtiin 15. Siihen on siis jo varattu rahoitus. Kokouksessa kuulimme, että tilanne on Vihdissä parantunut jo nyt – tehostetun asumispalvelun paikkaa odottaa enää neljä. Tähän kehitykseen voimme jo olla tyytyväisiä!

Hyvinvointialueelle siirtyvä Karviaisen henkilöstö

Valmistelimme myös Karviaisen siirtymistä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Annoimme arvion Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvän Karviaisen henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollonhenkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikaisten palvelussuhteiden työntekijät siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen määräaikaisen palvelussuhteensa keston ajaksi. Myös perhevapaille jääneillä työntekijöillä on oikeus palata uuden työnantajan palvelukseen, ja ensisijaisesti samaan työhön, missä olivat vapaalle jäädessään.