(Keskustan ryhmäpuheenvuoro: Vihdin maapoliittisen ohjelman päivitys) Kilpailutilanne on Vihti vastaan muut kunnat, ja maapolitiikka on erittäin tärkeä osa sitä. Maapolitiikassa on neljä tärkeää palaa: äsken hyväksytty uusi rakennusjärjestys, hajarakentamisen periaatteet -ohjeistus ja sen työstäminen käytäntöön Vihdissä, strateginen yleiskaava sekä nyt päätettävänä oleva maapoliittinen ohjelma.

Neljän palan kokonaisuus on iso, ja sen vaikuttavuus ja merkitys Vihdille on todella suuri. Kokonaisuuden tavoitteena on parantaa kuntalaistemme hyvän asumisen edellytyksiä sekä lisätä Vihdin vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä, jotta saamme kuntaamme lisää asukkaita ja yrittäjiä sekä taloutemme pysyvästi vakaaksi.

Keskustalle on tärkeää, että vihtiläisille välittyy tässäkin kokonaisuudessa kuntastrategiamme kuntalaisia kuunteleva ja palveleva linjaus.
Maapoliittisessa ohjelmassa se tarkoittaa keskustalle esimerkiksi sitä, että lähtökohtana on systemaattinen ja kuunteleva yhteistyö maanomistajien, asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Toiminnan on oltava pitkäjänteistä ja läpinäkyvää ja kaikkia osapuolia on kohdeltava tasapuolisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa: Maapoliittiseen ohjelmaan on kirjoitettu, että maanhankinnassa ”pyritään aina ensisijaisesti neuvotteluun ja vapaaehtoiseen kauppaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.” Edellytämme, että viranhaltijat käytännössä todella toimivat näin.

Se vaatii paljon: On oltava oikeasti liikeellä ajoissa, ja on kuunneltava maanomistajia tarkasti. Viranhaltijoiden on myös tietoisesti kehitettävä neuvottelutaitojaan ja etsittävä pitkäjänteisesti ratkaisuja vaikeisiinkin asioihin. Tämä koskee myös sitovaan tonttijakoon siirtymistä.
Keskustan valtuustoryhmä ei kannata pakkolunastuksia. Maapolitiikka ei ole sanelua vaan sen tulee palvella kunnan asukkaita, maanomistajia ja kunnassa toimivia yrittäjiä.

Kannatamme sitä, että omakotitalo-, rivitalo- ja kerrostalotonttien vyöhykehinnoittelu alueittain tulisi kunnan nettisivuille. Se lisäisi läpinäkyvyyttä. Joidenkin kuntien maapoliittisiin ohjelmiin on kirjattu myös kiinteistökauppojen taulukko hintoineen esimerkiksi edelliseltä viideltä vuodelta sekä kartta, josta näkyy maanhankinnan lähivuosien painopistealueet. Näidenkin kirjaaminen kunnan sivuille lisäisi avoimuutta.

Keskustalle on tärkeää myös koko Vihdin kehittäminen: Vihdin kasvu keskittyy taajamiin, ja Nummelaa kehitetään viihtyisämmäksi keskukseksi, joka houkuttelee monipuolisten palveluiden ääreen myös muiden kuntien sekä kaupunkien asukkaita. Kaunista kirkonkyläämme on kehitettävä siten, että sen idyllinen identiteetti säilyy ja lähipalveluita on riittävästi. Myös Ojakkalan ja Otalammen taajamien kehittämisotteen on oltava aktiivisempi kuin nyt, jotta ne pystyvät laajenemaan, vahvistumaan ja pysyvät houkuttelevina ja omanlaisinaan taajamina.

Ja uskokaa tai älkää – kylät ja moderni maaseutu sekä vahva yhteisöllisyys houkuttelevat edelleen monia kaupunkilaisia. Haja-asuminen on myös olennainen osa suomalaisten elämäntapaa. Vihdin tulee jatkossa jouhevoittaa rakentamista koko kunnan alueella ja myös sen on oltava suunniteltua ja näyttävä kaavoitusohjelmassakin.
Kuten alussa totesin, kilpailutilanne on Vihti vastaan muut kunnat, ei Vihdin taajamat vastaan kylät. Loistavia paikkoja ja kehittämismahdollisuuksia on joka puolella Vihtiä – meidän on osattava, tahdottava ja pystyttävä hyödyntämään kaikkia Vihdin vahvuuksia, vain siten olemme tarpeeksi vahvoja.

Uusi maapoliittinen ohjelma on paljon selkeämpi, tiiviimpi ja luettavampi kuin edeltäjänsä – suuri kiitos siitä viranhaltijoille.
Tällaisin saattein Keskustan valtuustoryhmä hyväksyy Vihdin kunnan päivitetyn maapoliittisen ohjelman, ja edellyttää ja seuraa, että maapolitiikkaa toteutetaan Vihdin uuden strategian hengen mukaisesti – avoimesti, asukaslähtöisesti, oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti – koko kunta huomioiden.