Valtuustopuhe

Vuoden 2014 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa korostuu selkeästi yksi asia ylitse muiden: vanhemmuus ja perhe. Se on erinomainen ja suunnitelman kokonaisuutta selkiyttävä painotus. On hyvin tärkeää muistaa, että lapset ja nuoret eivät ole mikään erillinen tuettava saareke, vaan he kytkeytyvät tiukasti aikuisten hyvinvointiin.Vihdissä lapsiperheiden osuus on hyvin suuri, 46,4%, joten kytkös on sitäkin merkittävämpi.

Hyvinvointisuunnitelman tärkein luku ”Toiminnan kehittäminen” huomioi nyt aiempaa paremmin lapsia ja nuorisoa ympäröivän kokonaisuuden ja perheen: Neljä päätavoitetta on valittu hyvin. Lisäksi ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen merkitys on vahvistunut – hyvä.

Erityisen hyvää on myös se, että jokaisen tavoitteen kohdalla korostuu kolme asiaa, joiden avainsanana on yhteistyö: perheen kanssa tehtävä yhteistyö, lasten, nuorten ja perheiden kuuleminen ja osallistaminen sekä moniammatillisuus eli monialaisuus.

Tavoitteissa on siis huomioitu erittäin hyvin se tosiasia, joka nousee esiin vuoden 2012 lastensuojeluilmoitusten taulukosta, johon on luetteloitu ilmoitusperusteet: valtaosa ilmoituksista liittyy tavalla toisella koko perheen tilanteeseen – silloin tukeakin tarvitsee koko perhe. Tässä kohdassa olisi hyvä lisätaulukon paikka: olisi tärkeää nähdä, kuinka moni lastensuojeluilmoitus on johtanut toimenpiteisiin ja millaisiin toimenpiteisiin.

Hyvää suunnitelmassa on myös se, että kehittämistoimenpiteet on kuvattu paljon konkreettisemmin kuin aiemmin. Ilahduttavaa oli lautakunnan kokouksessa kuulla, että jokaisen tavoitteen ympärille on koottu pieni työryhmä, joka työstää, miten kutakin tavoitetta konkreettisesti viedään eteenpäin. Toinen erityisen ilahduttava asia on se, että nuorisovaltuustokin on muistettu ja se on kommentoinut suunnitelmatekstiä.

On erittäin tärkeää, että oppilashuoltotyö on otettu yhdeksi kehittämiskohteeksi. Niin varhaiskasvatuksen kuin koulujenkin henkilökunta ovat hyvin lähellä lapsia ja nuoria ja he näkevät uhkatekijät jo varhain. Nuoret eivät syrjäydy parissa vuodessa, vaan uhka on usein nähtävissä jo varhaiskasvatuksessa ja alaluokilla. Tiedon eteneminen ja toimiminen on ollut kuitenkin usein liian hidasta. Lasta ja perhettä on pystyttävä tukemaan silloin, kun apua tarvitaan.

Vihdissä oppilashuoltoa on kehitetty ja varhaiskasvatuksessa siinä ollaan valtakunnan tasoon verrattuna etunenässä. Oppilashuoltotyön kehittämiskohta antaa kuitenkin erittäin konkreettisen kuvan nykytilanteesta: siinä on yhä paljon sellaista peruskamaa, joiden jo kuuluisi toimia hyvin: kuten sen, että koulun oppilashuoltoryhmässä pitäisi olla aina edustettuna kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori, ja että lapsen ja perheen asioihin nimettäisiin vastuutyöntekijä, wilman poissaolomerkintöjen hyödyntämisestä nyt puhumattakaan.

Suunnitelman kehittäminen

Vuosi on jo pitkällä ja suunnitelman käsittely pahasti myöhässä. Tämä kuntamme lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma on otettava huomioon talousarviota laadittaessa, ja sen takia se on käsiteltävä valtuustossa ajoissa.

Hyvä, että suunnitelmaa on nyt tiivistetty ja selkiytetty. Sen vuoksi kyllä tuntuu turhalta roikottaa mukana vanhoja kyselyitä vain hiukan muokatussa muodossa. Järkevämpää olisi ollut kertoa selkeästi, mitä toimenpiteitä kyselyiden pohjalta on tehty. Nyt olisi esimerkiksi erittäin kiinnostavaa nähdä, näkyvätkö vuoden 2011 kouluterveyskyselyn pohjalta tehdyt toimenpiteet tänä vuonna jo julkaistun uuden kouluterveyskyselyn tuloksissa.

Suunnitelman seurannasta on edelleen todettu hyvin vähän, ja toimenpiteiden etenemisen aikataulukin on jätetty pois. Seurantaa olisi edelleen selkiytettävä ja tehtävä avoimemmaksi. Niin valtuutettujen kuin kuntalaistenkin on hyvä nähdä selkeästi, missä mennään, joten jatkossa suunnitelmaan on syytä sisällyttää tekstiä siitä, miten suunnitelma on konkreettisesti edennyt.

Etsivän nuorisotyön pioneeri Ulla-Maija Nordin on todennnut, että lasten ja nuorten palvelu- ja hoitoketjut eivät toimi. Hän on ehdottanut Vauvasta aikuiseksi -mallia, jossa korostetaan vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä, moniammatillisuutta sekä lapsen ja perheen vastuutyöntekijän tärkeyttä. Kuulostaako tutulta? Tämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman pohjalta voi sanoa, että siihen suuntaan Vihdissä jo mennään, ja se on erittäin hyvä asia.