Minulle tärkeitä asioita

Paikalliset palvelut

Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava läheltä. Paikalliset terveysasemat ovat tärkeitä. Toisaalta palveluita on pystyttävä hyödyntämään joustavasti myös yli kuntarajojen. 

Pitää päästä hoitoon pian

Yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon. Hoitoon pääsyn on oltava nopeampaa, esimerkiksi terveyskeskuksen kiireettömään hoitoon pitäisi päästä viikossa. Myös päihde- ja mielenterveyspalveluiden ääreen, esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle, on päästävä nopeammin kuin nyt.

Painopistettä on siirrettävä kautta linjan ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja matalankynnyksen palveluihin. Nopea hoitoon pääsy ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja kaventaa terveyseroja.

Hyvinvoiva lapsi ja nuori oppii

Oppilaitosten kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuoltopalveluita on vahvistettava, ja ne on pidettävä lähellä opiskelijoita. Tukea on saatava silloin, kun on tuen tarve.

Oppilaitosten, päiväkotien, neuvoloiden, lastensuojelun ja perhepalveluiden yhteistyön on sujuttava mutkitta ja nopeasti. Tiedon on kuljettava ja perheiden on saatava tukea aikaisemmin ja nopeammin.

Kouluissa on aiempaa enemmän psyykkisesti huonosti voivia lapsia ja nuoria, ja heidän tukensa on mietittävä kokonaan uudelleen. On tärkeää, että lasta tuetaan lähikoulussa ja erikoissairaanhoitoa tarjotaan avohoitona. Opettajilla ei kuitenkaan ole psykiatrisen sairaanhoitajan koulutusta  – on varmistettava, että sairaanhoitajan tukea on saatavilla riittävästi. Hoidollispedagoginen luokka on joillekin lapsille ja nuorille hyvä ratkaisu, mutta toisaalta on muistettava sekin, ettei koulu ole sairaan lapsen paikka. Jos lapsi ei pysty käymään koulua, hän tarvitsee hoitoa ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tukea. Sairaalakoulujen tilanne on selvittettävä, jotta jokainen lapsi saa oikeanlaisen tuen.

Vuonna 2020 aloitettu moniammatillinen Ankkuritoiminta tekee tärkeää työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi Vihdin, Karkkilan ja Lohjan alueella. Sitä työtä on tuettava ja laajennettava.

Ikäihmisten asumisen palvelut kuntoon

Jokaisen ikäihmisen on saatava tarvitsemansa tuki ja hoito. Iäkkäiden ennalta ehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden on toimittava paremmin.  Kotihoidon piiriin on päästävä helpommin, ja sitä on kehitettävä. Kotikuntoutusta on parannettava. Tutut hoitajat luovat turvallisuutta, ja tämän pitää näkyä henkilöstöpolitiikassa. Myös tiedon kulkua on sujuvoitettava.

Kotona asuvien tueksi on kehitettävä jaksohoitoa. Se tukee myös omaishoitajien jaksamista. Kannatan perhehoidon toteuttamista koko Läntisen Uudenmaan alueella.

Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, jokaiselle ikäihmiselle on taattava turvallinen ja hyvä hoivapaikka, lähellä omaisia. Hoivakoteja on kehitettävä vastaamaan vanhusten tarpeita.

Yhteistyö ja asiointi sujuvaksi

Ei pompottelua luukulta toiselle, ja asiakkaan tietojen kuljettava sujuvasti palveluntuottajien välillä.

Siirtyminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon  välillä on vihdoinkin saatava sujuvaksi, samoin terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyö. Tämä edellyttää myös tietoliikennejärjestelmien kehittämistä yhteensopiviksi.

Uudet toimintatavat

On kehitettävä uusia, ihmislähtöisiä ja joustavia toimintatapoja. Digitalisaatio ja etäpalvelut ovat hyvä lisä, ja esimerkiksi hoidon tarpeen arvioiminen digiklinikalla on monelle hyvä vaihtoehto. Pienen lapsen tai ikäihmisen kanssa jo terveysasemalle lähtö voi olla haaste. Liikkuvan hammashoitoyksikön palveluita tarvittaisiin kipeästi muuallakin kuin kouluissa ja hoivakodeissa: kannatan toiminnan laajentamista mm. säännöllisen kotihoidon asiakkaille.

Henkilöstölle parempi työarki

Muutos mietityttää ja kuormittaa henkilöstöä. Työntekijöiden siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen on valmisteltava hyvin, ja heidät on otettava mukaan valmisteluun. Henkilökunnan  hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava – he ovat uudistuksen toteuttamisessa ja toteutumisessa avainasemassa.

On selvää, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä tarvitaan tulevina vuosina lisää. On huolehdittava siitä, että Länsi-Uusimaa on houkutteleva työskentelyalue.

Tarvitsemme yrityksiä ja kolmatta sektoria

Pidän tärkeänä, että yritysten ja kolmannen sektorin on mahdollista täydentää julkisen sektorin palveluita. Esimerkiksi palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetointi mahdollistaa pienille ja keskisuurille hoiva-alan yrityksille palvelujen tarjoamisen.

Pelastuslaitos

Yhtään palosemaan ei pidä lakkauttaa, ja vasteajan on oltava koko hyvinvointialueella kaikissa hätätilanteissa riittävä.

Verotuksen kokonaistaso ei saa nousta

Jos aluevero otetaan jatkossa käyttöön, verotuksen kokonaistaso ei saa nousta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sari Metsäkivi

Kuvassa vihtiläiset aluevaaliehdokkaat Sari Metsäkivi, Heidi Nordman, Henrik Olin ja Mikko Lasanen.