Vaaliteemat

Minun Vihdissä

Lapsen ja nuoren toiseksi paras paikka on koulu ja päiväkoti

Suuri osa syrjäytyvistä nuorista voidaan tunnistaa jo varhaislapsuudessa ja peruskoulun alaluokilla. Ryhmäkoon on oltava kohtuullinen, jotta aikuisilla on riittävästi aikaa lapsille. Mitä pienemmistä lapsista on kyse, sitä tärkeämpi on kohtuullinen ryhmäkoko. Pidän erittäin tärkeänä riittävän tuntikehyksen turvaamista, jotta perusopetuksen ryhmäkoot ovat kohtuullisia. Päätös lisätä ensimmäisen ja toisen luokan opetustuntien määrää yhdellä viikkotunnilla oli erittäin hyvä – myös se mahdollistaa lapsen tukemisen jo koulupolun alussa.

On tärkeää lisätä myös harrastustoiminnan ja nuorisotyön näkyvyyttä koulun arjessa – jokainen lisäaikuinen on koulussa tarpeen, ja monipuolinen ympäristö edistää lasten ja nuorten kouluviihtyvyyttä. Myös henkilöstön riittävästä koulutuksesta on huolehdittava.

Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiset paikalliset suunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017, ja Vihdin varhaiskasvattajat ovat tehneet hyvää työtä ja pohjustaneet muutos jo pitkään.  Nyt on tärkeää mahdollistaa niiden toteutus. Pidän tärkeänä myös selvittää tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun siirtymisen edellytykset ja vaikutukset. Porrastuksen on oltava joustava ja perheitä palveleva.

Pidän erittäin tärkeänä myös varhaiskasvatuksen, koulun ja sosiaalipuolen yhteistyötä. Sitä on sujuvoitettava. On tärkeää, että kaikki perhepalvelut, kuten perheiden sosiaalityö ja perheneuvola siirtyvät saman katon alle, kuten nyt on suunnitteilla. Myös nuorisoaseman siirtyminen samoihin tiloihin täydentää palvelukokonaisuutta. Yhteiset tilat helpottavat eri toimijoiden yhteistyötä, mikä taas mahdollistaa perheiden nopeamman ja kokonaisvaltaisen tukemisen. Matalankynnyksen tukea on saatava siten, ettei perhe leimaudu.

Nuorisotyöttömyys vähenee

Yhteistyötä sosiaalipalveluiden kanssa on kehitettävä ja tiedon kulun parannuttava. Myös yhteistyö TE-toimiston kanssa on saatava sujuvammaksi ja tiiviimmäksi. Etsivää nuorisotyötä on vahvistettava. Move-ryhmän perustaminen, nuorten kesätyöseteleiden käyttöönotto sekä nuorten ja aikuisten työpajatoiminnan laajentaminen Vihdin kierrätyskeskuksen yhteyteen ovat olleet hyviä päätöksiä – niiden toimintaa on kehitettävä edelleen.

Luonto ja lähiruoka ovat osa hyvää arkea

Lähellä tuotettujen elinarvikkeiden määrää on pyrittävä lisäämään mm. päiväkodeissa, kouluissa ja muissa kunnan julkisissa palveluissa. Esimerkiksi kunnan hankinnoissa on laadittava hankintamääräykset siten, että paikallisetkin tuottajat pystyvät kilpailemaan  tasavertaisesti.  Myös ruoan laatuun ja puhtauteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Luontomme on kunnan vetovoimatekijä ja vahva voimavaramme. Tehdään luontomatkailusta kuntamme vahvuus ja parannetaan kohteiden, reittien ja palveluiden löydettävyyttä. Vuonna 2016 on jo lähdetty mukaan luontomatkailua edistäviin hankkeisiin. Luonnon arvostus näkyy myös kouluissa: Otalammelle on perustettu luontoeskari ja -luokka, ja etenkin kyläkouluissamme luonnonläheisyys on luonteva osa opetusta. Jalkautetaan hyvät käytänteet koko kuntaan!

Maaseutumme pysyy elävänä ja siitä pääsee nauttimaan yhä useampi, kun lisätään suunnitellusti rakentamista haja-asutusalueille. Kyläkouluja on kehitettävä kylän sydämenä.

Iäkkäiden ennalta ehkäisevät ja kuntouttavat palvelut pelaavat

Iäkkäiden palveluissa painopistettä on siirretty kodinomaisen hoidon suuntaan, ja tämä on tarkoittanut myös kotihoidon voimakasta kehittämistä – hyvä. Myös omaishoidon tulosidonnaisen palvelusetelin ja kotihoidon palvelusetelin käyttöön ottaminen on ollut monen vanhuksen arkea helpottava asia.

Kotihoitoa on kehitettävä edelleen ja varmistettava, että jokainen saa tarvitsemansa palvelun ja riittävästi aikaa. Tutut hoitajat luovat turvallisuuden tunnetta, ja tämän pitää näkyä myös Karviaisen henkilöstöpolitiikassa. Myös tiedon kulkua on sujuvoitettava. Kun kotona asuminen ei ole enää mahdollista, jokaiselle vanhukselle on taattava turvallinen ja hyvä hoivapaikka, lähellä omaisia.

Vihdissä on suuri aktiivisten seniorikuntalaisten voimavara, ja osallistuminen kolmannen sektorin toimintaan on vilkasta. Tätä aktiivisuutta on tuettava ja edistettävä. Kunnassa on tarjolla monenlaisia palveluita, joista moni ei tiedä. Onkin varmistettava, että tieto on kaikkien saatavilla ja löydettävissä yhdestä paikasta. On myös huomioitava paremmin, ettei kaikilla ole tietokonetta käytössä. Siitäkin on pidettävä huolta, että iäkkäät pääsevät palveluiden ääreen, vaikkeivat enää itse pysty autoa ajamaan – sisäistä liikennettä on tarkasteltava myös tästä näkökulmasta.

Terveyspalveluiden ääreen pääsee nopeasti

Vihdissä kiireettömän hoidon odotusajan tavoitteeksi asetettiin viime vuonna seitsemän vuorokautta. Se parantaa kuntalaisten palvelua ja vähentää myös erikoissairaanhoidon tarvetta.  Painopistettävä on siirrettävä kautta linjan ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja matalankynnyksen palveluihin.

Sote-uudistuksessa on turvattava hyvät terveyspalvelut sekä oma terveyskeskus.

Digitalisaatio palvelee kuntalaisia

Olen tyytyväinen siihen, että sähköistä asiointia on kehitetty johdonmukaisesti muiden asiointitapojen rinnalla. Vuonna 2016 harpattiin eteenpäin, kun pitkän harkinnan jälkeen Vihtiin palkattiin tietohallintojohtaja. Vihti on panostanut johdonmukaisesti myös koulujen tietotekniikkaan, ja uusi Nummelanharjun koulun liikuntasali mahdollistaa erinomaisesti sähköiset ylioppilaskirjoitukset. Koulujen tietoteknistä varustusta ja henkilöstön osaamista täytyy edelleen kehittää.

Tulevaisuudessa digitalisaation myötä kunnan tiedon kulku, palveluiden saatavuus ja markkinointi paranee.

Taloudenpitoon syntyy positiivinen kierre

Taloutta on vahvistettava houkuttelemalla kuntaan lisää asukkaita, matkailijoita sekä yrittäjiä esim. luomalla Vihdistä luonto -brändi. Yritystoiminnan edellytyksiä on parannettava: Yhteistyön on oltava joustavaa ja nopeaa. Yritysten välistä yhteistyötä on edistettävä. Yritystontteja ja -tiloja on etsittävä ja tarjottava yrittäjille aktiivisesti.

Vihdin sijainti lähellä pääkaupunkia on loistava. Toimiva joukkoliikenne lisää kunnan vetovoimaisuutta. Joukkoliikenteen kehittämistä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti ja HSL:n hintalappu selvitettävä. Sisäistä liikennettä on kehitettävä ja liityntäpysäköintipaikkoja parannettava.

Olen tyytyväinen siihen, että olemme pystyneet pitämään menokulut kurissa ja vuoden 2016 tilinpäätös on noin 7 milj. positiivinen. Tulokseen vaikuttavat monet kertaluontoiset erät, mutta myös henkilöstöltä on vaadittu paljon. Yt:n jälkeinen aika on ollut heille raskasta. Kunnan työntekijöiden hyvinvointiin onkin kiinnitettävä erityistä huomiota, mm. tukemalla työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä koulutusta lisäämällä.

Kunnan velkamäärä on yhä kasvanut, ja on tärkeää edelleen ajoittaa investoinnit oikeaan aikaan ja huomioida jo suunnitteluvaiheessa tilojen monimuotoisuus sekä muunneltavuus. Veroprosenttia ei ole enää varaa nostaa.

Vihdin Keskustan kuntavaaliteemat